سفر مافوق نور

سفر مافوق نور به تصویر کشیده شد. گروهی از دانشجویان فیزیک دانشگاه لستر انگلیس با انجام محاسباتی، سرعت مافوق نور را به تصویر کشیدند که با آنچه تاکنون در فیلمهای علمی ـ تخیلی نشان داده شده است، کاملا متفاوت است.

شبیه سازی سرعت مافوق نور در فیلم های علمی – تخیلی اغلب به صورت نمایی از حرکت سریع رگه‌های نور به تصویر کشیده شده‌اند، اما دانشجویان دانشگاه لستر با استفاده از فرضیه نسبیت خاص انیشتین، حرکت سریعتر از نور (FTL)‌ را محاسبه و تصویر جدیدی از سفر مافوق نور ارائه کرده‌اند.

سفر مافوق نور

بر این اساس، مسافران آینده سفرهای مافوق نور شاهد خطوط کشیده ستاره‌ای نخواهند بود، بلکه یک دیسک مرکزی از نور درخشان را مشاهده می‌کنند. این حالت به دلیل اثر داپلر، بطور خاص (انتقال) شیفت داپلر آبی است که در طول موج تابش الکترومغناطیسی باعث ایجاد نور مرئی بعنوان منبع نور در حال حرکت بسمت بیننده می‌شود.

در سفر مافوق نور طول موج نور از ستارگان، از طیف نوری مرئی به محدوده اشعه ایکس تغییر پیدا می کنند؛ در همین حال تابش‌های پس زمینه کیهانی (CBR)‌ که جزء تابشهای حرارتی هستند، در محیط اطراف پخش می‌شوند و با تبدیل شدن به طیف مرئی مانند یک دیسک مرکزی درخشان دیده می‌شوند. در این حالت مسافران سفرهای مافوق نور برای در امان ماندن از اثرات مضر اشعه ایکس، نیازمند عینکهای محافظ قوی خواهند بود.

نتایج دیگر این تحقیق نشان می‌دهد، فضاپیمای مافوق نور به انرژی بسیار بیشتری برای غلبه بر فشار اعمال شده از سوی تابش های اشعه ایکس ستارگان نیاز دارد، چراکه این فشار باعث عقب راندن و کاهش سرعت فضاپیما می شود. فشار وارده به فضاپیما در این شرایط قابل مقایسه با فشار در اعماق اقیانوس آرام است.

منبع

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer