بازی با تاریخ تولد

امروز می‌خوایم یه بازی با تاریخ تولد داشته باشیم.

تاریخ تولد خود را برعکس کنید. (به عنوان مثال اگر تاریخ تولدتان ۱۳۶۰ است، برعکس آن می‌شود ۶۳۱)
عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنید. (۷۲۹=۶۳۱-۱۳۶۰)
عدد ۳ را از جواب کم کنید.
تک تک اعداد جواب را با هم جمع کنید.
اگر جواب یک رقمی نیست مجددا تک تک اعداد جواب را با هم جمع کنید تا به یک عدد تک رقمی برسید.
جواب ۶ است.

ترفند معمای ریاضی تاریخ تولد

حقیقت این است که جواب برای هر عددی ثابت است.
در کل وقتی عددی را برعکس کنیم (فرقی ندارد چند رقمی باشد) و سپس عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنیم، جواب عددی می شود که بر ۹ بخش‌پذیر است. (بدون اثبات ریاضی بپذیرید)

خوب اعدادی که بر ۹ بخش‌پذیرند، چه خصوصیاتی دارند؟ مجموع ارقام این اعداد هم بر ۹ بخش‌پذیر هستند. پس اگر مجموع ارقام را تا یک رقمی شدن عدد ادامه دهیم به عدد ۹ می رسیم. فرقی ندارد عدد انتخابی چند رقمی باشد.

مثال:

۱۳۴۲-۲۴۳۱=۱۰۸۹ (۱+۰+۸+۹=۱۸) > (1+8=9)
۶۵۶-۶۵۶=۰
۸۱-۱۸=۶۳ (۶+۳=۹)

همانطور که می‌بینید در یکی از مثالها (که معکوس عدد با خود آن برابر بود) به جای جواب ۹ به ۰ رسیدیم که البته آن هم بر ۹ بخش‌پذیر است و البته در بازی هم خللی ایجاد نمی‌کند، اما خوب با کم کردن عدد ۳ از ۰ جواب منفی خواهد شد. پس مثلا می‌توان گفت بعلاوه ۴ کنید. در این صورت جواب مثبت و صحیح خواهد بود.

در واقع شما جواب نهایی رو همیشه ۹ فرض کنید و عملیات را بر مبنای عدد ۹ انجام دهید. دوباره بازی رو انجام می دهیم:

تاریخ تولد خود را برعکس کنید.
عدد کوچکتر را از عدد بزرگتر کم کنید. (خوب جواب رو ۹ قرار می دهیم)
عدد ۷ رو از جواب کم کنید. (جواب می شود ۲)
جواب رو به علاوه ۴ کنید. (جواب می شود ۶)
جواب رو به علاوه ۱۷ کنید. (جواب می شود ۲۳، اما چون باید مجموع اعداد را داشته باشید جواب رو ۵ در نظر بگیرید)
جواب رو منهای ۴ کنید. (جواب می شود ۱)

حالا از شخص مقابل بخواهید که تک اعداد جواب را با هم جمع کند و اگر جواب یک رقمی نیست مجددا تک تک اعداد جواب را با هم جمع کند تا به یک عدد تک رقمی برسد و سپس جواب رو اعلام کنید.

برای پیچیده‌تر شدن کار می توانید از ضرب و تقسیم هم استفاده کنید. البته محاسبتتون یه مقدار پیچیده میشه.

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer